เริ่มต้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพบรรยากาศการทดสอบก่อนเข้าฝึกอ่านเร็วในโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET 2558) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

Leave a Reply