คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร


คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร Speed Reading

    5. ระยะเวลา และจำนวนบทเรียนของ Speed Reading ?
    6. สามารถฝึกโปรแกรม Speed Reading ได้อย่างไร ?
    7. เวลาที่ต้องใช้ในการฝึกบทละแค่ 8-10 นาที/บทเรียน จะเพียงพอหรือ ?
    8. สามารถเข้ามาฝึกโปรแกรมซ้ำได้หรือไม่ ?
    9. หากฝึกยังไม่ครบ 60 บท แล้วระยะเวลาหมด สามารถฝึกต่อได้หรือไม่ ?
  10. สามารถวัดผลหลังจากการฝึกได้อย่างไร ?
  11. หลักสูตรปกติ ต่างกับ หลักสูตรระยะสั้นอย่างไร ?
  12. ผลการฝึกระหว่างหลักสูตรปกติ กับ หลักสูตรระยะสั้นจะเหมือนกันหรือไม่ ?

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร Speed Reading
5. ระยะเวลา และจำนวนบทเรียนของ Speed Reading ?

Speed Reading 1 คอร์ส มีทั้งหมด 60 บทเรียน มีระยะเวลาในการเข้าฝึก 120 วัน นับจากวันแรกที่เข้ามาล็อกอิน 1บทเรียน ใช้เวลาฝึก 8-10 นาที สามารถเข้าฝึกสูงสุด 2 บทเรียน/วัน

<กลับสู่ด้านบน>

6. สามารถฝึกโปรแกรม Speed Reading ได้อย่างไร ?

Speed Reading มีรูปแบบการฝึกแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Direct Learning) สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง โดยเข้าระบบ การฝึกออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต จากนั้นเพียงแค่นั่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ และทำตามคำแนะนำในแบบฝึก ใช้เวลาเพียง 8-10 นาที/บทเรียน/วัน

7. เวลาที่ต้องใช้ในการฝึกบทละแค่ 8-10 นาที/บทเรียน จะเพียงพอหรือ ?

การฝึกอ่านเร็ว ไม่จำเป็นต้องฝึกครั้งละนานๆ แต่จะเน้นการฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไป สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเคยชิน ซึ่งจะ
ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่า เวลา 8-10 นาที จึงถือว่าเป็นเวลาที่ไม่น้อยเกินไป

8. สามารถเข้ามาฝึกโปรแกรมซ้ำได้หรือไม่ ?

สามารถฝึกซ้ำ ได้ 1ครั้ง/1บท และจะสามารถฝึกซ้ำได้เฉพาะ บทเรียนล่าสุดที่ฝึกจบไป หากข้ามบทฝึกนั้นๆ ไปแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับมาฝึกซ้ำได้อีก

9. หากฝึกยังไม่ครบ 60 บท แล้วระยะเวลาหมด สามารถฝึกต่อได้หรือไม่ ?

หากฝึกไม่ครบตามจำนวนบทเรียน แต่ได้หมดระยะเวลาของการฝึกไปแล้ว จะไม่สามารถเข้ามาฝึกต่อได้ เช่นเดียวกันหากฝึก ครบทุกบทแล้ว แต่ยังมีระยะเวลาเหลือ ก็ไม่สามารถเข้าไปฝึกเพิ่มเติมได้เช่นกัน

<กลับสู่ด้านบน>

10. สามารถวัดผลหลังจากการฝึกได้อย่างไร ?

ทุกครั้งที่เข้าฝึกจะมีการวัดความสามารถทางด้านการอ่านก่อน และหลังฝึก และจะเก็บสถิติไว้ทุกบทเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ ในการฝึก โดยผลการทดสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบความเร็วการอ่าน และการทดสอบวัดความเร็วการอ่านและ ทำความเข้าใจ
   11. หลักสูตรปกติ ต่างกับ หลักสูตรระยะสั้นอย่างไร ?

 หลักสูตรปกติ 1 บท ใช้เวลาในการฝึก 8 นาที ส่วนหลักสูตรระยะสั้นจะใช้เพียง 4 นาที สำหรับหลักสูตรระยะสั้น เป็น หลักสูตรเร่งรัด เหมาะกับผู้ที่มีเวลาไม่มาก หรือ ในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือค่อนข้างมากอยู่แล้ว เช่น นักเรียน นักศึกษา เพราะจะสามารถนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกไปใช้กับการอ่านจริง ซึ่งเป็นการทบทวนเทคนิคที่ได้จากการฝึกไปในตัว (คลิกดู รายละเอียดหลักสูตรระยะสั้น)

   12. ผลการฝึกระหว่างหลักสูตรปกติ กับ หลักสูตรระยะสั้นจะเหมือนกันหรือไม่ ?

 ผลการฝึกที่ได้จากการฝึกของทั้ง 2 หลักสูตรจะขึ้นอยู่กับการเข้าฝึกอย่างสม่ำเสมอ และการนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกไปปรับ ใช้กับการอ่านหนังสือจริง ไม่ว่าจะฝึกหลักสูตรใดผลที่ได้ก็จะเหมือนกัน

<กลับสู่ด้านบน>

Leave a Reply