ข้อมูลปีการศึกษา 2549

ข้อมูลปีการศึกษา 2549
อาจารย์ดุษิต พรหมชนะ (ผู้วิจัย)
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ แผนกมัธยมศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ในโลกกว้าง ที่ทุกคนสามารถแสวงหา ความรู้ได้อย่างกว้างไกล และถ้าจะเรียนรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพสูง และเกิดประโยชน์ ที่สุด ก็ควรมีการสร้างวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก การอ่านหนังสือเป็นวิธีการ หนึ่งในการแสวงหาความรู้ ใครที่มีเทคนิคการอ่านที่ดี เก็บประเด็นจากการอ่านได้ มาก และสามารถใช้เวลาในการอ่านน้อยลงแต่ได้เนื้อหาสาระมากขึ้น ก็จะมีโอกาส ในการคิด และสร้างองค์ความรู้ได้มากกว่าคนอื่นๆ แต่ที่ผ่านมาเด็กไทยไม่ค่อยชอบ การอ่านหนังสือ เพราะเวลาอ่านแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกข์ คิดว่าน่าเบื่อหน่าย อีกทั้ง ทำให้ไม่มีเวลาได้เล่น ได้พักผ่อนตามวัยของเด็ก ประกอบกับผู้ปกครองมักจะใช้วิธี

การบังคับให้เด็กอ่านหนังสือ ซึ่งส่งผลให้เด็กเกลียด และไม่ชอบการอ่านตามมา
      ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน โดยเฉพาะประสิทธิภาพการอ่าน
ของนักเรียน จึงได้นำหลักสูตร Speed Reading มาใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ซึ่งผมได้มีโอกาสรับผิด
ชอบดูแลโครงการ Speed Reading ของโรงเรียน ผมได้เห็นพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียนดีขึ้น เด็กที่ผ่านหลักสูตร Speed Reading ทุกคน สามารถลดเวลาในการอ่านลง เพราะอ่านได้เร็วขึ้น หรือใช้เวลาเท่าเดิม แต่ได้เนื้อหาสาระมากขึ้น เช่น ปกติอ่านหนังสือ 10 หน้า จะใช้เวลา 10 นาที หลังจากที่ผ่านการฝึกแล้ว เด็กสามารถอ่านโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ทำให้เด็กมีเวลาเหลือที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ค้นคว้าหาความรู้ได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และสังเกตพบว่าเด็กมีความสุขกับการอ่านหนังสือมากขึ้น ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนแต่ก่อน ซึ่งก็จะทำให้เขารักการอ่านไปโดยอัตโนมัติ
      ผมคิดว่าหลักสูตรนี้มีความจำเป็นสำหรับเด็กนักเรียน และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเด็กทุกคนได้มี โอกาสฝึกในหลักสูตร Speed Reading จะส่งผลให้มีการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น
      และในปีการศึกษา 2549 ผมได้ร่วมกับศูนย์วิจัยการอ่านเร็ว จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฝึกการอ่าน
เร็ว (Speed Reading) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านขึ้น ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา และผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านเร็ว ของผู้เรียนต่อไป

Leave a Reply