ผลวิจัยหลังจากการฝึกฝน Speed Reading

ผลวิจัยหลังจากการฝึกฝน Speed Reading
โดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโดได้มีการทำวิจัย และ ทดลองในเรื่องสมองที่เชื่อมโยงกับการอ่านเร็ว โดยได้วัดผลการเปลี่ยน
แปลงการทำงานสมองกับการอ่านเร็วด้วยเครื่อง Optical Topography Device (ETG-100 ของ Hitachi Medical Corporation) ในงานวิจัยนั้น ได้มีการแบ่งผู้ทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ความเชี่ยวชาญในการ
อ่านเร็ว 15 คน และคนที่อ่านไม่เร็ว 9 คน รวมทั้งหมด 24 คน
โดยในขั้นตอนการวิจัยนั้น คณะผู้วิจัยได้ทำการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของสมองของผู้เข้ารับการทดลอง ทั้งสองกลุ่มในครั้งแรก จากนั้นให้ทุกคนฝึกฝนโปรแกรม Speed Reading อย่างต่อเนื่อง และเมื่อจบหลักสูตร ทางคณะผู้วิจัยจึงทำการวัดผลการเปลี่ยนแปลงของสมองอีกครั้ง ซึ่งผลการทดลองสรุปได้ว่า คนที่ได้รับฝึกฝนด้วย Speed Reading จะเห็นการทำงานของสมองซีกขวาด้านหน้าเพิ่มขึ้น
      ผลวิจัยยังระบุอีกว่า คนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยจะอ่านหนังสือด้วยความเร็วประมาณ 400 – 600 ตัวอักษร ต่อนาที แต่ผู้ที่ได้รับการฝึก Speed Reading สามารถอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นเป็นประมาณ 3,000 ตัวอักษรต่อนาที หรือ อาจจะได้ถึง 10,000 ตัวอักษรต่อนาที หากมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

     

     ก่อนฝึกฝน                                      หลังฝึก

Leave a Reply