Speed Reading Japan

Speed Reading Japan ได้ทำการทดสอบวัดระดับความสามารถในด้านต่างๆ จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A ผู้ที่ผ่านการฝึก Speed Reading (ความเร็วในการอ่านประมาณ 1,700ตัวอักษร/นาที)
กลุ่ม B ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึก Speed Reading (ความเร็วในการอ่านประมาณ 777 ตัวอักษร/นาที) พบว่า
การทดสอบด้านการคำนวณ
      การทดสอบนี้ จะให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม วัดความสามารถด้านการคำนวณจำนวน 6 ครั้ง ตามตาราง และ ภายในเวลาที่กำหนด โดยทำการวัดจำนวนข้อที่ตอบ และ ความถูกต้อง
 
ผลทดสอบ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ผ่านการฝึก Speed Reading สามารถคำนวณได้จำนวนข้อที่มากกว่า รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ของการตอบถูกสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้ฝึก

Leave a Reply