การทดสอบด้านความจำ

การทดสอบด้านความจำ

การวัดความสามารถในการจดจำตัวเลข (สมองซีกซ้าย)

เริ่มจากการดูตัวเลขต่างๆ ในตารางที่กำหนด ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบจะต้อง จดจำตัว เลขนั้นไว้ (หลังจากครบ 5 วินาทีแล้วจะปิดตาราง) จากนั้นให้เขียนคำตอบ ภายใน เวลาที่กำหนด

การวัดความสามารถในการจดจำภาพลักษณ์ (สมองซีกขวา)

เช่น สี เริ่มจากการดูสีต่างๆในตารางที่กำหนด ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องจำสี เหล่านั้นไว้ (หลังจากครบ 5 วินาทีแล้วจะปิดตาราง) จากนั้นให้เขียนคำตอบ ภายใน เวลาที่กำหนด

 
ผลทดสอบ แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม A มีความสามารถในการจำจดมากกว่า กลุ่ม B ในด้านตัวเลข (สมองซีกซ้าย) 0.9 หน่วย ในด้านภาพลักษณ์หรือสี (สมองซีกขวา) กลุ่ม A สามารถจดจำได้ดีกว่ากลุ่ม B ถึง 1.5 หน่วย ซึ่งคาดการณ์ ได้ว่า ความแตกต่างนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความสามารถของสมองซีกขวาแตกต่างกัน

Leave a Reply