การทดสอบวัดระดับความสามารถในการตอบคำถาม

การทดสอบวัดระดับความสามารถในการตอบคำถาม
      การทดสอบนี้ จะให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม วัดระดับความเร็วในการอ่านและความเข้าใจ ซึ่งรวมถึงการค้นหาข้อมูล และ การคิด แล้วนำผลของทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน
      โดยเริ่มจากการอ่านบทความจนจบ แล้วให้บันทึกเวลาการอ่านเอาไว้ จากนั้นให้เขียนคำตอบลงไป ซึ่งการ ทดสอบ จะมีหลายรูปแบบ เช่น วัดระดับความเข้าใจ, เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อน-หลัง, เขียนคำศัพท์ลงใน ช่องว่างที่เว้นไว้ เมื่อตอบคำถามทั้งหมดเสร็จแล้ว จะบันทึกเวลาที่ใช้ในการตอบคำถามลงไป
ผลทดสอบ แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้องของทั้ง 2 กลุ่มอยู่ที่ระดับเดียวกัน แต่ นักเรียนที่ผ่านการฝึก Speed Reading ใช้เวลาในการอ่าน และตอบคำถามน้อยกว่ามาก

Leave a Reply