การเปรียบเทียบระดับความเร็วการอ่านกับคะแนนสอบแต่ละวิชา

การเปรียบเทียบระดับความเร็วการอ่านกับคะแนนสอบแต่ละวิชา
      จากการเปรียบเทียบระดับความเร็วการอ่านกับคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นในวิชา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า คะแนนสอบของทุกวิชาจะแปรผันตามความเร็วการอ่าน หรือ อาจกล่าวได้ว่า คะแนนสอบแต่ละวิชาจะเพิ่มมากขึ้น ตามความเร็วการอ่านที่เพิ่มขึ้น

Leave a Reply