ข้อมูลปีการศึกษา 2552

ข้อมูลปีการศึกษา 2552
      การเปรียบเทียบความเร็วการอ่านกับผลสอบของผู้ที่ผ่านการฝึก Speed Reading ซึ่งผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนที่อ่านเร็วมีแนวโน้มทำคะแนนสอบได้ดีกว่านักเรียนที่อ่านช้า แบ่งการเปรียบเทียบเป็น 3 ช่วงชั้นดังนี้
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนที่ 1

Leave a Reply