ข้อมูลปีการศึกษา 2550

ข้อมูลปีการศึกษา 2550
            Speed Reading Thai ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการฝึกฝน และ ผลสอบ จากผู้ที่เข้าฝึกฝน Speed Reading ตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งผลที่ได้ คือ ผู้ที่เข้าฝึกฝน Speed Reading หรือ ผู้ที่อ่านหนังสือได้เร็ว มีแนวโน้ม ทำคะแนนสอบ หรือ เกรด ได้สูงกว่า ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝน หรือ ผู้ที่อ่านหนังสือช้า โดย ได้แบ่งการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเป็น 2 รูปแบบคือ
– กราฟเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ที่ฝึก และ ไม่ได้ฝึก Speed Reading
– กราฟเปรียบเทียบภายในกลุ่มผู้ที่ฝึก Speed Reading ด้วยกัน
กราฟเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ที่ฝึก และ ไม่ได้ฝึก Speed Reading
โรงเรียนที่ 1

Leave a Reply