มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 6

  มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 6
น.ส. ศุภลักษณ์ ลำคำ ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์

– สถิติครั้งแรก 2,468 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 11,277 ตัว/นาที
“หลังจากได้ฝึกฝน Speed Reading แล้ว ทำให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้น สามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนในห้องเรียนได้เพิ่มขึ้น ตอนนี้สามารถอ่านได้ทีละประโยคแล้วค่ะ”
น.ส. วชิรญาณ์ ฐานะ ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์– สถิติครั้งแรก 1,120 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 6,987 ตัว/นาที
“ปัจจุบันอ่านหนังสือเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้พัฒนาทั้งทางด้านความจำ และีสมาธิในการอ่านหนังสืออีกด้วยค่ะ ตอนนี้สามารถอ่านได้ทีละประโยคหรือครึ่งบรรทัดแล้ว”
นาย วิศรุต อินเรือง ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์– สถิติครั้งแรก 1,037 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,493 ตัว/นาที
“สามารถนำเทคนิค Speed Reading ไปปรับใช้ในการเรียนหนังสือได้ ทำให้เข้าใจในวิชาเรียนได้เร็วขึ้น มีสมาธิและความจำเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับ”
นาย ศุภมิตร ธะวงษ์ ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์– สถิติครั้งแรก 2,258 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 3,287 ตัว/นาที
“Speed Reading ช่วยให้ผมไม่ต้องทบทวนหนังสือหลาย ๆ รอบ เพราะหลังจากเข้าฝึกฝน ผมสามารถจดจำเนื้อหาบทเรียนได้ในการอ่านเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น และนอกจากจะอ่านได้เร็วแล้ว ยังสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีอีกด้วย ตอนนี้สามารถอ่านได้ทีละประโยคหรือครึ่งบรรทัดแล้วครับ”
น.ส. ณัฐกานต์ อภิสิทธิ์พงศ์ ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์

– สถิติครั้งแรก 1,670 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 4,573 ตัว/นาที
“ตอนนี้สามารถอ่านได้ทีละกลุ่มคำค่ะ จากแต่ก่อนที่ต้องอ่านไล่ไปทีละคำ Speed Reading ยังช่วยเพิ่มสมาธิและความเข้าใจในการอ่านอีกด้วยค่ะ”
น.ส.จิตติมา สังขมัน ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์– สถิติครั้งแรก 1,327 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 11,277 ตัว/นาที
“ได้นำเทคนิค Speed Reading ไปปรับใช้ในการอ่านหนังสือสอบ และการทำข้อสอบค่ะ เพราะช่วยให้ประหยัดเวลาในการอ่าน ได้มีเวลาทบทวนเนื้อหาและคำตอบมากขึ้นค่ะ ปัจจุบันสามารถอ่านได้ทีละประโยคแล้ว”
น.ส. อัมพรรณ์ศรี ยอดเพ็ชร ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์– สถิติครั้งแรก 538 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 5,857 ตัว/นาที
“หลังจากได้รับการฝึกฝนเทคนิค Speed Reading รู้สึกได้เลยว่าอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นอย่างมาก หนังสือที่มีเนื้อหาเยอะ ๆ ก็สามารถอ่านจบได้ในเวลาอันรวดเร็ว ได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ในการทำข้อสอบ ทำให้มีเวลาเหลือพอที่จะใช้ทบทวนคำตอบค่ะ”
น.ส. จันทร์เพ็ญ ปัญโญแสง ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์– สถิติครั้งแรก 1,192 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,707 ตัว/นาที
“Speed Reading ช่วยลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือ มีความจำและสมาธิเพิ่มมากขึ้น ได้นำเทคนิคไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบค่ะ หลังจากฝึกฝนแล้ว สามารถอ่านหนังสือได้ทีละประโยคหรือทีละครึ่งบรรทัดแล้วค่ะ”

Leave a Reply